1. Kto jest administratorem danych?

Administratorem Twoich w trakcie korzystania z Witryny jest Publicon Services spółka z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą we Wrocławiu, adres: pl. Grunwaldzki 23, 50-365 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000816738, REGON: 38498650300000, NIP: 8971873640.

2. Podstawowe informacje i definicje

2.1. Co to jest Polityka Prywatności?
Polityka prywatności to dokument, który właśnie czytasz. Zawiera on informacje na temat przetwarzania danych osobowych i informuje Użytkowników o tym, jakie dane osobowe Użytkownika są zbierane przez Administratora i w jaki sposób mogą być one wykorzystywane przez Administratora

2.2. Bezpieczeństwo
W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych przekazanych za pośrednictwem Witryny, Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie przez niego danych osobowych odbywało się w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami oraz w sposób zapewniający ochronę prywatności Użytkownika.

2.3. Co to jest Witryna?
Witryna to strona internetowa z której korzystasz, prowadzona przez Administratora pod adresem: https://publicon.pl.

2.4. Kto to jest Użytkownik?
Użytkownikiem jest każdy podmiot, który korzysta z Witryny.

2.5. Co to są dane osobowe?
Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, tj. osoby, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować. Identyfikacja osoby następuje na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych informacji lub czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

2.6. Co to jest Usługa?
Usługa to bezpłatna usługa elektroniczna świadczona przez Administratora w Witrynie na rzecz Użytkowników umożliwiająca:
1) przeglądanie, katalogowanie i wyszukiwanie przez Użytkownika oferowanych w Witrynie informacji;
2) korzystanie z Newslettera;
3) kontakt z Administratorem;
4) przekierowanie do profili Administratora na innych stronach i portalach np. linkedin.com, instagram.com, facebook.com, behance.net itd.;
5) korzystanie z innych usług dostępnych w Witrynie.

2.7. Co to jest przetwarzanie danych?
Przetwarzanie danych to operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany. Operacje te obejmują takie działania jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

2.8. Co to jest Urządzenie?
Urządzenie to narzędzie, z którego korzysta Użytkownik, zapewniające dostęp do internetu i umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Witryny (np. telefon, tablet, laptop, komputer stacjonarny).

2.9. Co to są pliki cookies?
Administrator zbiera i przetwarza za pośrednictwem Witryny informacje zawarte w tzw. plikach cookies – niewielkich plików tekstowych, zawierających informacje zapisywane na Urządzeniu służącym do korzystania z sieci Internet.

3. Jakie są cele przetwarzania danych osobowych?

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w następujących celach:
1) prezentowanie informacji dotyczących prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej (np. poprzez przeglądanie treści Witryny);
2) kontakt Administratora z Użytkownikiem (np. na skutek zapytania Użytkownika);
3) umożliwienia Użytkownikowi umieszczenie komentarzy w Witrynie;
4) przesyłania Użytkownikowi informacji o oferowanych Produktach i innych informacji marketingowych w ramach Usługi w formie Newslettera, jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie tych informacji;
5) umożliwienia Użytkownikowi korzystania z innych usług dostarczanych przez Administratora;
6) wykrywanie spamu;
7) pomiary statystyczne.

5. Prawidłowe korzystanie z Serwisu

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z zasadami współżycia społecznego oraz z poszanowaniem praw autorskich udostępnianych mu treści. Użytkownik nie może dostarczać Administratorowi treści o charakterze bezprawnym.

W przypadku jakiegokolwiek naruszenia praw autorskich treści udostępnionych Użytkownikowi przez Administratora bądź publikowania treści o charakterze bezprawnym, Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną Administratorowi szkodę.

6. Z jakich plików cookies korzysta Witryna i jakie mają cele?

Pliki Cookies wykorzystywane są w następujących celach:
1) Marketing i reklama – w celach marketingowych, świadczenia usługi Newsletter lub oferowania innych usług;
2) Optymalizacja korzystania ze stron internetowych Witryny poprzez m.in. możliwość rozpoznania urządzenia Użytkownika Witryny i odpowiedniego wyświetlania Witryny, w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika;
3) Statystyki i usprawnianie – tworzenie i przetwarzanie danych statystycznych (np. statystyki odwiedzin, statystyki urządzeń, statystyki zachowań), które umożliwiają ulepszanie struktury i zawartości Witryny w oparciu o sposób korzystania z Witryny przez Użytkowników;
4) Usługi społecznościowe – Administrator oraz serwisy zewnętrzne mogą wykorzystywać Pliki Cookies do wsparcia usług społecznościowych (jeżeli dotyczy);
5) Zapisywanie preferencji Użytkownika – dostosowanie zawartości stron internetowych Witryny do preferencji Użytkownika.

7. Czy Użytkownik ma wpływ na pliki cookies?

Użytkownik Witryny może w Urządzeniu samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies. Zmiany ustawień Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Zmiana ustawień dot. plików cookies, w szczególności ich ograniczenie i blokowanie mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności w Witrynie.

8. Osadzone treści z innych witryn

Administrator usługi może wykorzystywać zewnętrzne pliki cookies w następujących celach:
1) prezentowania treści multimedialnych na stronie internetowej Witryny, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego;
2) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych;
3) wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Witryny lub poszerzenia możliwości Witryny za pomocą serwisów społecznościowych (portale takie jak: Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter, Youtube itp.).

Wykorzystanie zewnętrznych plików cookies ma miejsce w sytuacji, w której w Witrynie są osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.), które pochodzą od innych dostawców. Osadzone treści od innych dostawców mają ten sam skutek jakby Użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę danego dostawcy. Te witryny mogą zbierać informacje o Użytkowniku, używać plików cookies, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować interakcje Użytkownika z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie jego interakcji z osadzonym materiałem, jeśli Użytkownik posiada konto i jest zalogowany w tamtej witrynie.

Użytkownik powinien zapoznać się z regulacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez portale, których treści zostały osadzone w Witrynie.

Witryna wykorzystuje również funkcje różnych serwisów społecznościowych („wtyczki społecznościowe”), które działają według przedstawionych powyżej zasad. Administrator korzysta z następujących wtyczek społecznościowych:
1) Meta Platforms Ireland Limited (www.facebook.com, www.instagram.com, 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland),
1) Linkedin Inc. (www.linkedin.com, LinkedIn Headquarters 2029 Stierlin Ct. Ste. 200 Mountain View, CA 94043, USA),
1) Adobe Systems Software Ireland Limited (https://www.behance.net/, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park 0000 Dublin 24. Irlandia,
1) A Medium Corporation (https://medium.com/, 548 Market St., PMB 42061, San Francisco, CA 94104–5401, USA).

9. Jak długo są przechowywane dane Użytkownika?

Administrator zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe wyłącznie tak długo, jak jest to niezbędne dla celu, w którym są one gromadzone (np. w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na czas korzystania z usługi newslettera).

10. Jakie masz prawa do swoich danych?

Użytkownik może zażądać informacji w jaki sposób i w jakim celu jego dane osobowe są przetwarzane.

Użytkownik w każdej chwili może żądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem swoich danych osobowych będących w posiadaniu Administratora, w tym całość danych dostarczonych przez siebie. W każdym momencie Użytkownik może również zażądać usunięcia przez Administratora całości swoich danych osobowych. Administrator zastrzega, że może odmówić usunięcia danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach, do których należy w szczególności sytuacja, w której przepisy prawa polskiego lub unijnego zobowiązują do zachowania tych danych.

Użytkownik może w każdej chwili sprostować swoje dane osobowe, jeżeli są one błędne lub uzupełnić, jeżeli są niekompletne. Nie dotyczy to nazwy użytkownika, której nie można zmienić. Administratorzy zastrzegają możliwość przeglądania i modyfikowania danych osobowych.

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z RODO lub przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

11. Gdzie przesyłamy dane?

Administrator nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim, przy czym może mieć prawo udostępniać dane osobowe w niezbędnym zakresie tylko podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub unijnego lub jeżeli wynika to z odrębnej umowy zawartej między Administratorem a podmiotem, którego dane dotyczą.

Powyższe nie dotyczy przekazywania danych osobowych pracownikom i współpracownikom Administratora w zakresie w jakim jest to niezbędne do świadczenia Usług.

12. Wiadomości e-mail

W przypadku, w którym podmiot kontaktuje się z Administratorem za pośrednictwem wiadomości e-mail, Administrator może przetwarzać jego dane osobowe w sposób i w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności (Polityka Prywatności znajduje odpowiednie zastosowanie), a ponadto, dane osobowe mogą być przetwarzane również w celach związanych z:
1) realizacją umowy lub umów zawartych z Administratorem;
2) prezentowania oferty;
3) dokonywania rozliczeń między Stronami. W sytuacji opisanej powyżej, szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych mogą być zawarte także w odrębnych dokumentach wiążących strony (np. umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych).

13. Kontakt z Administratorem

Publicon Services Sp. z o.o.
pl. Grunwaldzki 23
50-365 Wrocław
NIP: 897-187-36-40
KRS: 0000816738
REGON: 38498650300000
adres e-mail: kontakt@publicon.pl

14. Zgłoszenie

Użytkownik ma prawo do złożenia zgłoszenia (reklamacji) w związku z technicznymi aspektami funkcjonowania Serwisu lub związanymi z przetwarzaniem danych, w tym danych Użytkownika.
Reklamacja powinna zawierać krótki opis problemu oraz dokładny czas jego wystąpienia. Reklamacje należy przesłać za pośrednictwem poczty e-mail na adres wskazany Polityce Prywatności.
Administrator nie rozpatruje reklamacji, w przypadku, w którym została ona wniesiona po upływie 14 dni od daty stwierdzenia nieprawidłowości lub nie zawiera danych umożliwiających prawidłowe rozpatrzenie reklamacji lub gdy została ponownie zgłoszona w sprawie już rozpatrzonej przez Administratora albo gdy z jej treści wynika, że stanowi ona wiadomość typu spam.

15. Podstawa prawna

Niniejsza polityka prywatności została stworzona zgodnie z przepisami:
1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) oraz
2) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2018 r. Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.).

16. Inne wykorzystywane narzędzia do analizy ruchu w sieci

Administrator w ramach działalności Witryny stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie i wykorzystuje w tym celu narzędzia do analizowania usług internetowych Google Analytics. Google Analytics oferowane jest przez spółkę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej). Google Analytics analizuje korzystanie z Witryny za pomocą Plików Cookie, które zostały opisane w tej Polityce Prywatności. Zebrane za pomocą Google Analytics informacje w trakcie korzystania z Witryny (np. URL odsyłający, odwiedzone przez użytkownika strony, typ przeglądarki, ustawienia języka, system operacyjny, rozdzielczość ekranu) zostają przekazane do serwerów spółki Google Inc. i przechowywane na serwrach Google Inc. Zebrane informacje służą do analizy sposobów korzystania z Witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz w celu usprawniania Witryny. Wyniki tych analiz udostępniane są Administratorowi w formie anonimowej. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest zestawiany przez Google Inc. z innymi danymi.
Istnieje możliwość wycofania zgody na korzystanie z analizy stron internetowych w dowolnym momencie, poprzez odmowę udzielenia zgody na umieszczenie Pliku Cookie w urządzeniu Użytkownika.
Użytkownik może zapobiec pobieraniu danych, o których mowa powyżej we własnym zakresie (np. instalując wtyczkę do przeglądarki: tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Dodatkowe informacje o usłudze Google Analytics dostępne są na stronach dotyczących Google Analytics oraz w polityce prywatności spółki Google Inc.